Options (Inställningar)

Via menyval Options fås följande dialog.
Inställningarna lagras i TA7Drv.ini filen som ligger i samma katalog som programmet.

Options bild

UDP Server - Port

Normalt anges endast ett UDP-Portnummer vid mellan 0 och 65535 (OBS att portnummer under 1024 normalt är reserverade av operativsystemet).

Men om man har flera nätverkskort i datorn och man vill öppna serverporten på ett speciellt nätverkskort så anges även kortets IP-Adress före portnumret t.ex. ”192.168.0.101:10001” betyder att UDP-Port 10001 öppnas på nät­verkskortet som har IP-Adress 192.168.0.101.

Man kan även begränsa vilka IP-Adresser som får skicka telegram till TA7Drv genom att efter portnumret ange mellanslag och sedan en IP-Adress, tex. ”10001 127.0.0.1” tillåter endast clienter på lokal dator (127.0.0.1 = lokaldator). Detta format kan även kombineras med formatet i föregående stycke.

IP-Adresser byggs upp av fyra tal som vardera måste vara inom intervallet 0 till 255.

UDP Server - TimeOut

Tid anges i sekunder och måste vara minst 3 sekunder större än timouten för LCU:n samt får maximalt vara 60 sekunder. Har inte TA7Drv hunnit skicka frågan till LCU:n inom denna tid så kastas frågan helt enkelt. Timout i SCADA och TA7Prog ställs lämpligen in på samma värde.

LCU - Port

Här anger man först om man har en fysisk LCU eller flera direktlinjer via en simulerad LCU. Dvs programmet stödjer EN LCU eller åtta direktlinjer. Det pågår även ett projekt att ta fram support för flera ADUL-liknande enheter, dessa ADUL är då realiserade via en programmerbar nätverksansluten enhet Moxa UC7110.

Har man en fysisk LCU anger man här även på vilken port den sitter. Porten kan vara en fysisk serieport eller en nätverksport.

Är porten en serieport som anges enligt ”COMx y” där x är serieportnumret 1 till 256 samt y är baudrate. Normalt går en LCU på 9600 eller 4800 baud.

Är porten en nätverksport (t.ex. en NetControler) då anges UDP + dess nätverksadress t.ex. ”UDP 192.168.0.102:10001”. Då skickas telegrammen till NetControler på IP-Adress 192.168.0.102 och UDP-Port 10001. Man kan även ange vilket nätverkskort som skall användas t.ex. ”UDP @192.168.0.101 192.168.0.102:10001” skickar ut telegrammen på nätverkskort med IP-Adress 192.168.0.101. För vissa nätverk/serieinterface av fabrikat Moxa behöver man även ange vilken UDP port som skall öppnas på PC:n, detta gör genom t.ex. ”UDP @4001 192.168.0.102:4001”.

Dessutom kan man markera om LCU har ett gammalt PROM, vilket begränsar möjligheten att hämta aktuell ducstatus direkt från LCU:n.

Har man flera direktlinjer via en simulerad LCU, så hittar programmet data för de olika direktlinjerna via LCU-filen. I denna fil kan man ange motsvarande inställningar för serieport och UDP port enligt ovan.
Man kan även, för direktlinjer, prioritera HIPCL kommunikationen genom att markera ”HIPCL Boost”.

Old PROM

Kryssa i denna om du har ett gammalt PROM i LCU:n. Detta påverkar sättet som OffLine hämtas från LCU.

LCU file

Här anges filnamnet på den LCU-fil som systemet skall använda, t.ex. TA7LCU01.txt. Här hittar TA7Drv vilka enheter (DUC, PLB, SLB) som skall finnas i systemet. För ducar under PLB så använder programmet även filerna TA7PLBxxx.txt eller TA7PLBxx.txt i samma katalog som TA7Drv.exe eller om den inte finns där så söker TA7Drv i följande kataloger; ..\TA7Plb, ..\TA7Data och slutligen i katalogen ..\TA7Prog.

LCU - TimeOut

Tid anges i sekunder och måste vara mellan 1 och 20 sekunder.

No of TO

Anger antal LCU timouter som måste inträffa innan TA7Drv sätter ducoffline.

Timing

Här kan diverse inställningar göras för att förbättra timingen, dvs hur snabbt TA7Drv skall agera.
Normalt behöver ingen ändring av dessa värden göras efter installationen, fältet är även normalt tomt.
Flera inställningar kan köras och kan då separeras med blanktecken eller komma.

MMT=x Skapar en MultiMediaTimer för att förbättra precisionen för hela Windows operativsystem. OBS detta påverkar hela Windows och alla program som körs. Tex har WindowsXP som standard en precision på ca 15 ms, men har man snabba förlopp på en direktkopplad seriell port så kanske man vill ha 5 ms, ange då ”MMT=5”.

P=[I, N, H, R] Ändrar TA7Drv programmets (processens) basprioritet till IDLE, NORMAL, HIGH eller REALTIME. Vill man t.ex. prioritera TA7Drv framför andra program på datorn kan man ange ”P=H”

[UI, WT, DTD, DLOG, ELOG, HIPCL]=[I, L, B, N, A, H, T] Ändrar respektive Thread:s prioritet till IDLE, LOWEST, BELOW_NORMAL, NORMAL, ABOVE_NORMAL, HIGHEST eller TIME_CRITICAL. De olika Thread som finns är UserInterface, WorkingThread, DucToDuc, DataLog, EnergiLog och HIPCL.Vill man t.ex. prioritera den thread som kör all kommunikation med ducarna samt höja HIPCL något över de andra så kan man ange ”WT=T HIPCL=A”.

Log to file

Kryssas denna ruta i så sker loggning av kommunikationen till fil TA7Drv.log (i samma katalog som TA7Drv.exe).

Typ av log

Här väljs vad som skall loggas. Man kan välja välja UDP-port och/eller LCU-port samt stänga av loggning av larm eller endast visa larmtelegram. Med larm menas här de speciella telegrammen för att hämta larmstatus på UDP-porten samt POLL, KVITT, LARMTAB och tidutsändning på LCU-porten.

Extra inställningar som inte finns med på denna dialog

I TA7Drv.ini kan man förbikoppla den automatiska beräkningen av i vilken hastighet ducar på direktlinjer skall POLL:es efter larm genom att lägga in följande rad:
POLLms=300
Detta ger en fördröjningstid mellan fortlöpande POLL på 300 millisekunder.

Man kan även välja hur HIPCL:s variabler skall initieras och sparas genom att i TA7Drv.ini ange

IniVar= <typ> <nLV> <nNUM> <nPV>
Där <typ> är  summan av LoadOnStart=1, SaveOnClose=2, AutoSave=3.
Se HIPCL för närmare information.

Om man valt HIPCL Boost så kan man även ändra standardinställningarna för denna prioritering av HIPCL.
Standardinställningarna är enligt nedan och de innebär, förutom att en HIPCL fråga alltid får företräde före andra externa frågor (DTD, DLog, ELog, SCADA, TA7Bild, TA7Prog mm), så väntar även WThread i 5 ms (HIPCLboostWait=5) på att en ny HIPCL fråga skall komma till porten. Och under denna tid så är porten en avstängd för externa frågor, dock interna larmtelegram fungerar och har prioritet över HIPCL frågor. För att andra frågor inte helt skall blockeras om HIPCL kör för fullt så släpps var fjärde igenom (HIPCLboostMode=4).
HIPCLboostMode=4             0, 2-6 Anger hur mycket väntan som skall ske. 0=ingen väntan, 6=mest väntan.
HIPCLboostWait=5               0-20 ms, blockeringstid i för porten, så att HIPCL hinner skapa en ny fråga.