ELog - Energilogning

Denna modul samlar in energidata och sparar dessa i loggfiler av text typ.

Energidata hämtas varje timma från diverse system. Via programmet UDP2Fix hämtas data från Fix system och via UDP2DDE hämtas data från system med DDE support. Programmet kommunicerar direkt med TA ducar via TA7Drv eller via annat program, dock alltid via protokollet TALME-LCU. All kommunikation sker via nätverksprotokollet UDP. Vill man kommunicera med ett ännu ej implementerat system skapar man ett program UDP2xxx enligt separat specifikation.

Energidata sparas i en fil per insamlingsgrupp och månad, filnamnet blir GGYYYYMM.csv. Där GG är gruppnamn och YYYY är år samt MM är månad. Formatet på filen är "semikolon/tab-separerad" och kan läsas av t.ex. Excel.

Dock är det tänkt att energilogg filen läses in av ett separat program för bästa funktion. Ett sådant Basic-program finns som kan användas i Fix:s bildsystem eller i Excel eller Word eller annat VBA kompatibelt system.

Vad som skall loggas och hur rapporterna skall beräknas definieras i en textfil TA7ELog.txt, denna läses både av TA7Drv.exe och av Basic-programmet för rapportgenerering.

ELog bild

Aktivate ELog

Här kan hela ELog funktionen aktiveras eller stängas av.

Sepatator

Man kan välja semikolon eller tabulator som separator i logfilerna *.csv. Programmet som beräknar rapporterna bryr sig inte om vad du väljer här. Men inställningen kan anpassas för tex Excel så du enkelt kan titta på loggfilerna.

Decimalpoint

Man kan välja punkt eller komma som decimalpunkt i logfilerna *.csv. Programmet som beräknar rapporterna bryr sig inte om vad du väljer här. Men inställningen kan anpassas för tex Excel så du enkelt kan titta på loggfilerna.

Use ?

Man kan välja att skriva ett frågetecken i logfilerna *.csv när data saknas. Denna funktion stängs lämpligen av om man även vill titta på loggfilerna via Excel.

Directory for files

Här anges sökväg till logfilerna och TA7ELog.txt filen. Normalt används c:\Dynamics\APP\TA7Drv\ELog om man använder standardinställningar och FIX som SCADA.

Notification tag

Denna punkt sätts när ny TA7ELog.txt fil behandlas. Om inget fel uppstår så återställs punkten igen. Enda kravet är att punkten kan nås via TA7Drv:s Channel.

Editfält för fil TA7ELog.txt

Här definierar man loggrupper (max 8 st) och loggpunkter (max 100 per grupp) som skall hämtas. Man definierar även beräkningar för rapporter. Se instruktioner direkt i filen.

Man behöver inte redigera denna fil via denna dialogruta, utan kan ändra filen från något annat program. TA7Drv undersöker varje minut om filen ändrats och försöker då tolka den. Om programmet misslyckas att tolka TA7ELog.txt så använder den istället den senaste riktiga versionen, som finns undansparad som TA7ELog.org

Innehållet i filerna är i textformat (Latin-1) och följer standarden för "semikolon/tab-separerade-filer". Dessa kan läsas och redigeras i en vanlig; texteditor eller t.ex. i Excel eller Access.

Loggfilens utseende

Första kolumnen innehåller tidstämpel när första loggpunkten efterfrågades. Sedan följer en kolumn per loggpunkt. Om en loggning misslyckats kan ett frågotecken skrivs istället. Kolumnerna är separerade med semikolon eller tabulator. Flyttal skrivs med en punkt eller decimalkomma som decimalkomma.

Först i filen kommer ett tabellhuvud på tre rader sedan följer de loggade värdena. Om en ändring eller tillägg av loggpunkter sker under månaden så skrivs ett nytt tabellhuvud ut i samma fil. Det är tänkt att ett program sedan automatisk skall kunna gå igenom filerna och sammanställa rapporter och diagram.

Serverport

Här anges den port som JELog skall kommunicera med.

JELog används för att skapa, redigera och ta bort samt titta på energilogfilerna och dess definition.

Normalt anges endast ett UDP-Portnummer mellan 0 och 65535 (OBS att portnummer under 1024 normalt är reserverade av operativsystemet).

Men om man har flera nätverkskort i datorn och man vill öppna serverporten på ett speciellt nätverkskort så anges även kortets IP-Adress före portnumret t.ex. ”192.168.0.101:10001” betyder att UDP-Port 10001 öppnas på nät­verkskortet som har IP-Adress 192.168.0.101.

Man kan även begränsa vilka IP-Adresser som får skicka telegram till TA7Drv genom att efter portnumret ange mellanslag och sedan en IP-Adress, tex. ”10001 127.0.0.1” tillåter endast clienter på lokal dator (127.0.0.1 = lokaldator). Detta format kan även kombineras med formatet i föregående stycke.

IP-Adresser byggs upp av fyra tal som vardera måste vara inom intervallet 0 till 255.