Channel (kommunikationskanaler)

Channel bild

TA7Drv kan kommunicera via olika kanaler, här ställer man in dessa kanaler.

Vid dropdown boxen "Cannel no" väljer du vilken av de åtta kanaler som du vill redigera.

När du i någon av TA7Drv:s filer anger en adress så är det inställningen "Address ho begin with " som avgör vilken kanal just den kommunicerar på.

T.ex. med ovanstående kanaldefinition så kommunicerar DUC9IFV8 med IP-adress 127.0.0.1 och UDP port 10010 via Talme protokollet. Om inget svar inkommit inom 10 sekunder så blir det Timeout.

I fältet "are send to " anges alltså IP-adress följt av kolon och UDP-Port-nummer.
Man kan även ange vilket nätverkskort (om man har flera) som skall användas genom att skriva @ följt av nätverkskortets IP-Adress. Om man tillexempel vill använda närverkskort med IP-Adress 131.97.12.100 och på detta nätverk nå en UDP-port 10001 på dator 131.97.12.101 så anger man: @131.97.12.100 131.97.12.101:10001
Observera mellanslaget mellan de båda IP-adresserna.

Vid "by protocol" ange man protokoll Talme eller Ascii för telegrammen samt DHCvar för de interna TCL, LV, NUM och PV tabellerna. För den sistnämnda typen med DHC variabler behöver inte de övriga fälten anges, dvs "Adresser som börjar med", "Skickas till" och "Med Timeout(ms)" kan vara tomma.

För kommunikation med Fix eller något annat SCADA system eller via DDE anges normalt Ascii.

För adresser som börjar på SLB och PLB behöver ingen kanal anges, den första kanalen som har Talme som protokoll används då. (Det är egentligen på samma sätt för TCL, LV, NUM, PV, se ovan)

Synax för Talme

Den inbyggda syntaxen för Talme är enligt följande:

DUCxTABy, där x är ducnummer 1-200, TAB är en av de digitala tabellerna IN, LL, HL, UT, FI, ILV, TC, TG, eller en av de analoga tabellerna MV, SV, IFV, RV, TL, AUT eller en av heltals tabellerna CNT, RT, HT, slutligen är .y index i tabellen.

Ovanstående gäller även för ducar under PLB, dvs man specar då inte någom PLB, TA7Drv vet redan detta.

Man kan även adressera zonregulatorer under PLB och SLB enligt:

PLBxZCzTABy där x är PLB nummer 1-200, z är zonregulator 1-240 samt TAB och y enligt ovan.
PLBxZGzTABy z är zonregulatorgrupp 1-25 övrigt enligt ovan.
SLBxZCzTABy där x är SLB nummer 1-16, övrigt enligt ovan.
SLBxZGzTABy z är zonregulatorgrupp 1-10 övrigt enligt ovan.

Syntax för variabler i huvuddator

TCLx, för tidkanallänkar där x är index 1-1000.
LVx, för logiskavariabler där x är index 1-2000.
NUMx, för numreriskavariabler där x är index 1-1000.
PVx, för flyttalsvariabler där x är index 1-2000.