Ändra grupp

Här ändrar man inställningar för en loggrupp eller skapar en ny loggrupp.

Ändra grupp bild

Group Name

Gruppens namn, kan bara anges när man skapar en ny grupp.

Group Creation Date

Tidpunkt när gruppen skapades, beräknas automatiskt.

File Creation Date

Tidpunkt när aktuell loggfil skapades, beräknas automatiskt.

Active

Om Active är för bockad så läses nya loggvärden in i gruppen och sparas på fil. Om den inte är förbockad så läses inga värden in och inget sparas. Dvs en icke aktiverad grupp kräver inga resurser från kommunikationen eller hårddisken.

Interval

Grund-tids-intervallet mellan två på varandra följande loggningar. Man kan välja de förprogrammerade intervallen i listan, eller skriva in ett valfritt (tex 3 min). Ju längre intervall du väljer ju mer loggdata kan du använda totalt.

File length

Anger hur mycket data som skall sparas i varje loggfil. Man kan välja i listan, eller skriva in ett valfritt (tex 2 week). Maximala fillängden är 4 månader, dock kan loggdata sparas under längre tid, se nästa punkt.

Total length

Anger hur länge loggdata skall sparas på hårddisk innan de raders. Inställbart mellan 1 day till 255 month.

X-Axis

Anger tidspannet på X-axeln. Man kan bara välja de som finns i listan. Dock kan man zoom in och ut när man tittar på loggdata.

Y-Axis Fields

Anger hur många tonade fält som skall visas i Y-led. Man kan välja i listan eller skriva in eget värde. Är normalt inställt på Default. Antalet utskrivna värden i Y-led beräknas automatiskt beroende på detta värde.

Y-Axis1 limit

Välj vilken loggkanals Y-axis min / max värden som skall styra första Y-axeln. Normalt inställd på Default, och då väljs första använda loggkanal.

Y-Axis2/3 limit

Samma som föregående, dock kan man även välja Hide och slippa ha med denna Y-axel. Normalt inställd på Default för automatisk hantering.

Channel

Här definierar man vad som skall loggas, man kan ha maximalt 16 loggkanaler per grupp. Normalt har man nog inte så många, men även beräkningar tar upp var sin loggkanal.

Address

Anger den tekniska adressen till loggpunkten, enligt formatet för Channel i TA7Drv, dvs:
- För en Talme punkt under TA7Drv anges text DUC1MV1 eller SLB1REG1MV1.
- För en punkt i TA7Drv:s variabelarea anges text PV100, NUM1, LV3.
- För en punkt i FIX databas anges <Nod:><Tag>, tex FIXNOD1:MIN_TAG
- För övriga kanaler se Channel i TA7Drv.
- Om man istället börjar adressen med ett #-tecken så är det en beräkning och ingen loggpunkt.
För att tex beräkna effekten, om kanal 1 är tilloppstemp och kanal 2 returtemp samt kanal 3 vattenflöde i m3/h skriver man #1-#2*#3*1.14
De fyra räknesätten +, -, * och / är tillåtna. Som decimaltecken får komma eller punkt användas. Blanktecken eller andra tecken är inte tillåtet. Inga parenteser är tillåtna, beräkningen sker strikt från vänster till höger, dvs ingen prioritet mellan operationerna. Vill man tex beräkna 10 - kanal 1 så skriver man 10 med ett komma tecken för att skilja sig från grupp 10, dvs #10.0-#1

Description

En valri beskrivning av loggpunkten. OBS håll denna så kort som möjligt, då den tar utrymme under loggdiagrammet. Man behöver normalt bara ange tex ”GT11” eftersom man normalt har systemnamnet som gruppnamn. Om man inte skriver något här så används Adress istället som benämning på gruppen under loggdiagrammet. Maximal teckenlängd för Adress och Description tillsammans är 48 tecken.

Pen Colour

Väljer vilken av de 16 färgerna som loggkanalen skal ritas med. Normalt används samma siffra som loggkanalens nummer. Själva färgerna kan definieras under meny Options – Pen Color.

Pen Thicknes

Man kan välja normal, tjock eller en tunn linje för loggkanalen. Man kan även dölja loggkanalen genom att välja Hide.

Y-axis min / max

Anger vilken skala i Y-led som skall användas för just denna loggkanal. Denna får väljas med lite omsorg för att hela diagrammet skall bli snyggt.

n/Log

Är normalt 0 eller 1, vilket betyder att loggkanalen skall loggas i samma takt som hela loggruppen.
Men om man vill spara lite på kommunikationsresursen för en loggkanal som ändras långsammare än övriga i loggruppen så kan man ange ett tal (2-255) som då multipliceras med loggruppens intervall. Tex om loggruppens intervall är 1 minut och n/Log för en loggkanal är 5 så läses den in var 5:e minut.

OK knappen

Sparar inställningarna och visar loggruppens diagram.
Inställningarna sparas i loggruppsfilens huvud.

COPY knappen

Kopierar loggruppens inställningar i urklipp, för att kopieras till annan grupp via PAST knappen, eller för att klistra in i valfritt Windos program.

NEW knappen

Skapar en ny loggrupp. Observera att då får du först ange ett loggruppnsamn och trycka OK igen för att fortsätta med att fylla i loggruppens värden.

PAST knappen

Kopierar in inställningar från urklippshanteraren. Inställningar kan ha kopierats dit via COPY knappen eller något annat Windows program. För att se formatet så använd COPY på en grupp och klistra in i text Notepad.
Det finns även ett speciellt format för att kopiera in loggkanaler från ett SCADA system:
Urklippsformater skall vara CF_TEXT och första raden innehålla ” JDLog v2.0”.
Varje loggkanal kan sedan anges med endast Adress, bara man har med ”Ch =” och avslutar med radslut, text:

JDLog v2.0
Ch = FIXNOD:MY_TAG_1
Ch = FIXNOD:MY_TAG_2
Ch = DUC6MV4

DELETE knappen

Tar bort vald loggkanal och alla dess loggdata.

GROUP +/- knapparna

Här kan man bläddra sig igenom alla loggrupper, utan att använda Chose dialogen.

FILE +/- knapparna

Här kan man bläddra sig igenom alla loggfiler för utvald loggrupp.
Observera att varje loggfil har sin egen loggfilshuvud och därmed sina egna inställningar.
När du öppnad denna grupp dialog så är det gruppens sista loggfil som vissas. Dvs den som du kan ändra de flesta inställningar i. De andra loggfilerna (för utvald grupp) är ju ”historiska.”

Cancel knappen

Avbryter denna dialogruta utan att spara ändringarna.

Help knappen

Öppnar denna hjälpfil.ext